Regulamin Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie

in

Art.1.
1. Studenckie Koło Przewodników Górskich (SKPG) w Krakowie, zwane dalej „Kołem”, zrzesza i grupuje przewodników górskich.
2. Koło jest jednostką organizacyjną Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie.
3. Koło nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie.

Art.2.

1. Przewodnicy zrzeszeni w SKPG należą do koła PTTK nr 1 przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie, natomiast przewodnicy zgrupowani mogą należeć do innych statutowych kół PTTK.
2. Członkami Koła są przewodnicy przyjęci uchwałą Zarządu Koła.
3. Członkiem SKPG może zostać kandydat po ukończeniu kursu przewodnickiego organizowanego przez SKPG, po zdaniu egzaminu na teren Beskidów lub innych grup górskich przed uprawnioną komisją oraz po złożeniu przyrzeczenia przewodnickiego.
4. Członkiem Koła może zostać również osoba, która nie ukończyła kursu organizowanego przez SKPG, ale posiada uprawnienia przewodnika górskiego, a której wniosek o przyjęcie został zatwierdzony przez Zarząd Koła. Kandydat jest zobowiązany do odbycia stażu kandydackiego i uczestniczenia w egzaminie końcowym. Komisja Egzaminacyjna przedstawia Zarządowi informacje o kandydacie, która staje się integralną częścią wniosku kandydata o przyjęcie w poczet członków SKPG.

Art.3.
1. Członkowie Koła mogą używać zatwierdzonej przez Zarząd Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie numerowanej odznaki w kształcie trójkąta ze stylizowaną spinką góralską oraz napisem „Krakowskie Studenckie Koło Przewodników Górskich”, a także swetra bordowego z czarno-białym pasem.

Art.4.
1. Członkami SKPG są:
 1) Przewodnicy zwyczajni,
 2) Przewodnicy zgrupowani,
 3) Przewodnicy seniorzy,
 4) Przewodnicy tytularni.

Art.5.
1. Przewodnikiem zwyczajnym jest przewodnik z uprawnieniami nabytymi na mocy Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, należący do Koła PTTK nr 1 przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie, posiadający aktualnie opłacone składki członkowskie SKPG oraz biorący udział w działalności SKPG (np. prowadzenie wycieczek lub turnusów, praca organizacyjna, szkoleniowa, wydawnicza).
2. Przewodnik zwyczajny korzysta ze wszystkich praw oraz podlega wszystkim obowiązkom wynikającym z niniejszego regulaminu oraz przepisów dotyczących przewodnictwa turystycznego.

Art.6.
1. Przewodnikiem zgrupowanym jest przewodnik z uprawnieniami nabytymi na mocy Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, należący do innego koła PTTK niż Koło Nr 1 przy Oddziale Akademickim PTTK, posiadający aktualnie opłacone składki członkowskie SKPG, który bierze udział w działalności SKPG (np. prowadzenie wycieczek lub turnusów, praca organizacyjna, szkoleniowa, wydawnicza).
2. Przewodnik zgrupowany korzysta ze wszystkich praw oraz podlega wszystkim obowiązkom wynikającym z niniejszego regulaminu oraz przepisów dotyczących przewodnictwa turystycznego.

Art.7.
1. Przewodnikiem seniorem jest przewodnik z uprawnieniami nabytymi na mocy Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, który posiada minimum dziesięcioletni staż przewodnicki, ale nie posiada aktualnie opłaconych składek członkowskich SKPG.
2. Przewodnik senior korzysta z tych samych praw i ma takie same obowiązki jak przewodnik czynny, za wyjątkiem:
 1) prawa do korzystania z dofinansowań z funduszów Koła,
 2) czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu sprawozdawczo- wyborczym SKPG,
 3) prawa do kwalifikacji w pierwszej kolejności na imprezy, które organizuje, bądź w których uczestniczy Koło.
3. Przewodnik senior po opłaceniu składek członkowskich SKPG automatycznie staje się przewodnikiem zwyczajnym lub przewodnikiem zgrupowanym.

Art.8.

1. Przewodnikiem tytularnym jest członek Koła, który:
 1) przed rokiem 1987 uzyskał uprawnienia wewnętrzne zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami.
 2) przewodnik górski z uprawnieniami PTTK, którego uprawnienia nie zostały zweryfikowane zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,
 3) uzyskał zaświadczenie o dopuszczeniu do egzaminu państwowego na podstawie ukończonego kursu przewodnickiego organizowanego przez SKPG po zdaniu egzaminu wewnętrznego końcowego i został przyjęty uchwałą Zarządu SKPG po ukończeniu stażu kandydackiego.
2. Przewodnik tytularny, po opłaceniu składek członkowskich SKPG, ma takie same prawa jak przewodnik zwyczajny z następującymi ograniczeniami:
 1) nie może być kwalifikowany do prowadzenia wycieczek lub turnusów, gdzie niezbędne są uprawnienia przewodnika górskiego nabyte na mocy Ustawy o usługach turystycznych,
 2) nie posiada biernego prawa wyborczego,
 3) nie posiada prawa do kwalifikacji w pierwszej kolejności na imprezy, które organizuje, bądź w których uczestniczy Koło,
3. Przewodnik tytularny powinien dołożyć wszelkich starań by uzyskać uprawnienia przewodnika górskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

Art.9.
1. Prawa i obowiązki członków SKPG określa „Karta praw i obowiązków członka PTTK”.
2. Do podstawowych praw i obowiązków należą:
 1) uczestniczenie w pracach Koła,
 2) uczestniczenie w Zebraniach Walnych Koła,
 3) noszenie odznaki i swetra kołowego,
 4) korzystanie z funduszy i nagród,
 5) opłacanie składek.

Art.10.
1. Członkowie SKPG bez aktualnie opłaconych składek PTTK są zawieszeni w prawach członka SKPG do momentu opłacenia składek z uwzględnieniem ustępu 2 i 3.
2. Zawieszenie nie dotyczy Art.9 ust.2 pkt. 1 i 3 Regulaminu SKPG.
3. Za aktualnie opłaconą składkę PTTK uważa się składkę zapłaconą za ten sam rok w którym zapłacono składkę SKPG lub za rok poprzedni.

Art.11.
1. Koło realizuje cele i zadania określone w statucie PTTK.
2. Zadaniem SKPG jest w szczególności:
 1) obsługa ruchu turystycznego (turystyka górska piesza i narciarska) ze szczególnym uwzględnieniem środowiska akademickiego,
 2) organizowanie, głównie w środowisku akademickim, akcji popularyzujących zagadnienia turystyki górskiej, krajoznawstwa i ochrony środowiska,
 3) organizowanie kursów przewodnickich dla osób, wywodzących się przede wszystkim ze środowiska akademickiego,
 4) prowadzenie szkolenia członków Koła, a w szczególności pomoc dla przewodników tytularnych w uzyskaniu uprawnień państwowych,
 5) sprawowanie opieki i nadzoru nad pracą przewodnicką członków Koła,
 6) organizowanie działalności socjalnej i kulturalnej na rzecz członków Koła,
 7) realizacja innych, statutowych zadań PTTK.

Art.12.
Władzami SKPG są:
 1) Walne Zebranie
 2) Zarząd
 3) Komisja Rewizyjna.

Art.13.
Walne Zebranie jest najwyższa władzą Koła.

Art.14.
1. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Koła raz na rok w ostatnim kwartale roku kalendarzowego.
2. Program Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego obejmuje:
 1) dyskusje i głosowanie nad przyjęciem przedstawionego przez Prezesa Koła sprawozdania z działalności Zarządu,
 2) rozpatrzenie wniosku przedstawionego w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 3) wybór w głosowaniu tajnym Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję trwającą rok,
 4) dyskusję programową nad kierunkami działalności Koła,
 5) inne punkty wprowadzone przez Walne Zebranie,
 6) wyłonienie delegatów na Walny Zjazd delegatów Oddziału Akademickiego.

Art.15.
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1) nadawanie godności Członka Honorowego SKPG,
 2) ustalanie wysokości składek członkowskich SKPG,
 3) Rozwiązanie Koła uchwałą podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 4) Zmiana regulaminu Koła uchwałą podjętą większością bezwzględną uprawnionych do głosowania.
 5) Usunięcie z grona członków Koła na umotywowany wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej uchwałą podjętą większością bezwzględną uprawnionych do głosowania.

Art.16.
1. W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział wszyscy członkowie Koła z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi SKPG.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają przewodnicy zwyczajni i zgrupowani, a czynne prawo wyborcze - przewodnicy tytularni.
3. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą brać udział:
 1) Członkowie Honorowi SKPG i PTTK,
 2) przedstawiciele władz Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie oraz innych władz nadrzędnych PTTK,
 3) członkowie Klubu Sympatyków SKPG,
 4) inne zaproszone osoby.
4. Walne Zebranie jest prawomocne, jeśli przybyło na nie:
 1) co najmniej 50 członków spełniających wymogi Art.16 ust. 1, gdy Koło liczy ponad 150 członków spełniających wyżej wymienione wymogi,
 2) co najmniej 1/3 członków spełniających wymogi Art.16 ust. 1, gdy Kolo liczy mniej niż 150 członków spełniających wyżej wymienione wymogi.
5. Uchwały Walne Zebranie podejmuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy przybyłych członków, za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym regulaminie.

Art.17.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie SKPG zwołuje się:
 1) z inicjatywy Zarządu,
 2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków spełniających wymogi Art.16 ust. 1,
 4) na pisemny wniosek Zarządu Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie podejmuje decyzje w sprawach, które spowodowały jego zwołanie.

Art.18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Regulamin Wyborczy uchwalany przez ZG PTTK.

Art.19.
1. Działalnością Koła pomiędzy Zebraniami Walnymi kieruje Zarząd Koła odpowiedzialny przed Walnym Zebraniem i władzami nadrzędnymi PTTK.
2. Zarząd Koła składa się z 4 do 11 członków, a jego pracami kieruje Prezes SKPG.
3. Zarząd Koła na wniosek Prezesa SKPG wybiera spośród swoich członków wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, a w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, za wyjątkiem miesięcy letnich, tj. od 1 VII do 30 IX.
6. W miesiącach letnich w pilnych sprawach decyduje Prezes, Wiceprezes lub inne osoby wyznaczone przez Zarząd Koła.
7. Zarząd może wybrać ze swego składu prezydium, które będzie kierowało pracą Koła w okresie pomiędzy spotkaniami Zarządu.

Art.20.
Zarząd Koła, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo powołać w swój skład nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji, jednakże w ilości nie przekraczającej 1/3 wybranych członków.

Art.21.
1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zebrania.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 1) zwoływanie Walnego Zebrania,
 2) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
 3) uchwalanie corocznego planu działania,
 4) powoływanie Komisji Szkoleniowej,
 5) powoływanie, w razie potrzeby, niestałego Zespołu d/s dyscyplinarnych,
 6) rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych i stosowanie kar przewidzianych, dotyczących przewodnictwa, a w razie potrzeby wnioskowanie do odpowiednich władz o nałożenie takich kar,
 7) organizowanie pracy przewodnickiej i jej kontrola,
 8) współpraca z innymi Kołami przewodnickimi,
 9) zarządzenie funduszami i majątkiem powierzonym,
 10) prowadzenie ewidencji członków Koła,
 11) opiniowanie wniosków w sprawie nadania wyższej klasy przewodnickiej lub innych uprawnień dodatkowych,
 12) typowanie i opiniowanie kandydatów na instruktorów przewodnictwa,
 13) występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawie nagród i odznaczeń,
 14) wnioskowanie na Walnym Zebraniu o nadanie godności Członka Honorowego SKPG,
 15) nadawanie godności Członka Sympatyka SKPG,
 16) koordynacja działalności Sekcji,
 17) przyjmowanie do grona członków SKPG przewodników tytularnych,
 18) otwieranie i zamykanie stażu kandydackiego.
3. Jeżeli Zarząd głosuje w sprawach dyscyplinarnych - z głosowania wyłączeni są członkowie Zarządu, których sprawa bezpośrednio dotyczy.
4. Głosowanie w sprawach dyscyplinarnych jest tajne.

Art.22.
1. Zarząd informuje członków Koła o swoich pracach poprzez umieszczanie protokołów zebrań na stronie internetowej Koła oraz (w miarę potrzeb) komunikatów do członków Koła, mających opłacone składki.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może rozsyłać komunikaty do wszystkich członków Koła.

Art.23.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, przy czym połowa składu komisji składa się z przewodników zwyczajnych (w momencie wyboru).
2. Komisja Rewizyjna sprawuje bieżącą kontrolę nad działalnością Koła.
3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 1) kontrola pracy Zarządu,
 2) przygotowanie i przedstawienie na Walnym Zebraniu sprawozdawczo- wyborczym sprawozdania ze swej pracy,
 3) przygotowanie i przedstawienie na Walnym Zebraniu sprawozdawczo- wyborczym oceny pracy ustępującego Zarządu,
 4) przedstawienie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Art.24.
1. W skład Komisji Szkoleniowej wchodzą instruktorzy przewodnictwa oraz inni przewodnicy wyróżniający się wiedzą, powołani przez Zarząd spośród członków SKPG. Członkowie Komisji Szkoleniowej wybierają spośród siebie przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
2. Członkami Komisji Szkoleniowej są także mianowani przez Zarząd kierownicy kursów szkoleniowych - od momentu mianowania, do pierwszego Walnego Zebrania po zakończeniu kursu.
3. Komisja Szkoleniowa zajmuje się sprawami związanymi ze szkoleniem kandydatów na przewodników, a także pomaga w szkoleniu przewodników tytularnych do egzaminów państwowych oraz przewodników zwyczajnych i zgrupowanych do egzaminów na wyższe klasy.
4. Komisja Szkoleniowa w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd SKPG „Regulamin szkolenia oraz egzaminu wewnętrznego w Studenckim Kole Przewodników Górskich w Krakowie”, zwany dalej Regulaminem Szkolenia:
 1) zapewnia wykładowców prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 2) organizuje egzaminy wynikające z Regulaminu Szkolenia.
5. Komisja szkoleniowa przedstawia na Walnym Zebraniu sprawozdanie ze swojej rocznej działalności.

Art.25.
Zespół d/s dyscyplinarnych składa się z 3 osób, a jego zadaniem jest przygotowanie materiałów potrzebnych dla podjęcia przez Zarząd Koła decyzji w sprawach dyscyplinarnych.

Art.26.
1. W ramach Koła działają Sekcje, zajmujące się poszczególnymi kierunkami działalności Koła.
2. Zasady organizacji i działalności Sekcji określa „Regulamin Sekcji”.

Art.27.
1. Przy Kole istnieje Klub Sympatyków SKPG.
2. Klub Sympatyków SKPG zrzesza osoby zasłużone dla Koła. Członkiem Klubu Sympatyków SKPG nie może zostać przewodnik SKPG Kraków
3. Godność Członka Sympatyka przyznaje Zarząd SKPG na wniosek tzw. „osoby wprowadzającej”, która rekomenduje kandydata na Członka Sympatyka.
4. Członkowie Klubu Sympatyków mają prawo noszenia bordowego swetra oraz odznaki nawiązującej do tradycji Koła.
5. Członkowie Klubu Sympatyków mogą corocznie wpłacać do kasy Koła darowiznę w wysokości aktualnej składki członkowskiej. W przypadku dokonania takiej wpłaty Zarząd SKPG każdorazowo w ciągu danego roku przyznaje im przywileje, jakie przysługują członkom SKPG (np. dofinansowania, nagrody, itp.), oprócz biernego i czynnego prawa wyborczego.

Art.28.
Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: „Regulamin szkolenia oraz egzaminu wewnętrznego w Studenckim Kole Przewodników Górskich w Krakowie” z dnia 29 października 2008 roku, „Regulamin Sekcji SKPG” z dnia 29 marca 2000 roku, oraz „Regulamin gospodarki finansowej SKPG” z 22 lutego 2012 roku.

Art.29.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Koła Przewodników stanowiących załącznik do uchwały nr 33/86 Prezydium ZG PTTK.

Art.30.
Traci moc Regulamin Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie uchwalony przez Zebranie Walne w dniu 29 marca 2000 r.

Art.31.
Regulamin niniejszy uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 10 grudnia 2008 roku i zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Akademickiego w Krakowie wchodzi w życie z dniem uchwalenia.