Państwowy egzamin przewodnicki

WSTĘP

 • Na wniosek jednostki organizacyjnej lub osoby prowadzącej szkolenie, przewodniczący komisji wyznacza termin egzaminu oraz podaje go do wiadomości nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. Nie jest to równoznaczne z tym, iż egzamin ma się odbyć w ciągu 30 dni. Zazwyczaj jednak jeżeli nie ma innych przeszkód, egzamin odbywa się w zaproponowanym terminie.
 • Do egzaminu dopuszcza się osoby, które do czternastudni przed egzaminem przedstawiły: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i odbyciu zajęć praktycznych oraz dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej. W praktyce jednak Urząd Wojewódzki wymaga potwierdzenia, poprzez przedstawienie dowodów wpłat, już w momencie składania wniosku o przeprowadzenie egzaminu.
 • Egzamin jest przeprowadzany, jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 10 kandydatów. Pozostaje nadzieja, iż coraz więcej osób pomyślnie będzie kończyć szkolenie. W innym przypadku, gdy nie będzie chętnych z innych kół lub nie uda się połączyć z egzaminem wnioskowanym przez inną organizację, egzamin ten może się odbywać co 2-3 lata. Miejmy nadzieję, że tak jednak nie będzie.
 • Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

CZEŚĆ TEORETYCZNA

 • Część teoretyczna egzaminu przeprowadzana jest w formie pisemnej i ustnej. Część pisemna egzaminu trwa 45 minut i polega na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań (prace pisemne są oznaczane kodem). Każde pytanie testowe jest oceniane w następujący sposób: odpowiedź prawidłowa - dwa punkty, odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi - zero punktów. Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 40 punktów. Do części ustnej egzaminu dopuszcza się osoby, które zaliczyły pozytywnie część pisemną egzaminu. Czyli prawidłowo odpowiedziały na co najmniej 20 pytań. Ustalona została w ten sposób też kolejność form egzaminu: najpierw część pisemna, następnie część ustna.
 • Część pisemną egzaminu przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających egzaminowanym samodzielna pracę.
 • Przed wejściem na salę egzaminacyjną osoba przystępująca do egzaminu jest obowiązana okazać dowód tożsamości. Nie zapomnijmy więc go ze sobą zabrać.
 • Podczas egzaminu zdający może opuścić salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody osoby sprawującej nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu. Przed opuszczeniem sali zdający przekazuje pracę sekretarzowi zespołu egzaminacyjnego.
 • Osoba sprawująca nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu może wykluczyć z egzaminu osobę, która podczas egzaminu korzystała z cudzej pomocy, posługiwała się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi, pomagała innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłócała przebieg egzaminu.
 • W każdym momencie trwania egzaminu, jego uczestnicy mogą zgłaszać uwagi, które powinny zostać zamieszczone w protokole przebiegu egzaminu.
 • Część ustna egzaminu jest przeprowadzana w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Zapis ten umożliwia przeprowadzenie części ustnej w innym dniu niż część pisemna. Zazwyczaj jednak obie formy egzaminu mają miejsce tego samego dnia. Komisja musi jednak w tym samym dniu, podczas przerwy, sprawdzić prace pisemne.
 • Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań. Każdy z zestawów składa się z trzech pytań. Każdy egzaminator (w skład zespołu wchodzi trzech egzaminatorów) ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając od dwóch do pięciu punktów za odpowiedź prawidłową oraz zero punktów za odpowiedź nieprawidłową lub za brak odpowiedzi. Część ustną egzaminu uważa się za zdaną w razie uzyskania przez zdającego co najmniej siedmiu punktów od każdego egzaminatora oraz nie uzyskania za żadne pytanie zera punktów od któregokolwiek z egzaminatorów. W tej części można uzyskać maksymalnie 45 punktów. Aby zdać należy uzyskać co najmniej 21 punktów, przy czym od każdego egzaminatora taką samą ilość punktów (siedem). Należy jednak pamiętać, że nawet na jedno z trzech pytań nie można udzielić złej odpowiedzi lub nie odpowiedzieć wcale.
 • Po zakończeniu części ustnej egzaminu sekretarz zespołu egzaminacyjnego ogłasza wyniki tej części.

CZEŚĆ PRAKTYCZNA

 • Do części praktycznej egzaminu dopuszcza się osoby, które zaliczyły część teoretyczną egzaminu. Ustalona została w ten sposób też kolejność części egzaminu: najpierw część teoretyczna, następnie część praktyczna.
 • Część praktyczna dla przewodników górskich trwa dwa dni.
 • Część praktyczna egzaminu składa się z trzech zadań.

WYNIK

 • Osobie, która zdała egzamin z wynikiem pozytywnym, wydaje się świadectwo zdania egzaminu.
 • Osoba, która nie zdała części pisemnej, ustnej lub praktycznej egzaminu, może wystąpić o ponowne dopuszczenie do każdej z części egzaminu po upływie 30 dni od dnia, w którym ogłoszono wyniki egzaminu. Nie ma więc obowiązku powtarzania całego egzaminu w przypadku gdy np. nie zdaliśmy tylko ostatniej części praktycznej.

CENA

 • Opłaty egzaminacyjne wynoszą: 120 zł za część teoretyczną i 180 zł za część praktyczną. W sumie 300 złotych.
 • Opłatę wniesioną przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu, nie zwraca się, jednak zwraca się opłatę za część praktyczną w przypadku niedopuszczenia do tej części..
 • Opłaty egzaminacyjne nie obejmują kosztów przejazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia egzaminowanego związanych z przeprowadzeniem egzaminu, które egzaminowany pokrywa we własnym zakresie. Dotyczy to przede wszystkim egzaminu praktycznego.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Dziennik Ustaw z 2006 r. nr 15 poz. 104.